Terug Zoek

Stadsontwikkeling is samenwerken

Partijen bij elkaar brengen

Het product stad is ingewikkeld, het proces ook. Er zijn altijd vele partijen betrokken. Stedelijke ontwikkeling impliceert samenwerking, het bundelen van krachten. De belangrijkste partijen zijn overheden, corporaties, ontwikkelaars, beleggers, en natuurlijk bewoners en gebruikers. Recent is ook sprake van (collectief) particulier opdrachtgeverschap, vooral in de woningbouw, met voorbijgaan aan de professionele ontwikkelaars. Soms wisselen zij hun rol als risicodragende partij in voor die van adviseur.

Er is geen recept voor succesvolle samenwerking. In Nederland is er een sterke traditie van overheidssturing en toetsing van private initiatieven. De participatie van bewoners in ontwikkelingsprocessen is ver uitgewerkt. In de United Kingdom daarentegen zijn de private partijen leading in de stadsontwikkeling. Zij onderhandelen over hun voorstellen met de bevoegde autoriteiten, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de vergunningen.

Eigenlijk is de vraag wie aan de touwtjes trekt bij stadsontwikkeling, wie de regie voert, niet echt interessant. Noch publiek, noch privaat heeft het alleenrecht op bezieling, inzicht en daadkracht. In huidige moeilijke tijden is het Not Invented Here syndroom alleen maar schaamtevol. Het is het resultaat dat telt. Het belangrijkste is dus om verschillende posities en belangen te onderkennen en op zoek te gaan naar gedeelde doelen. Welke ambities delen we? Hoe kunnen we onze krachten bundelen om een project te realiseren? Hoe kunnen we het proces vereenvoudigen en versnellen? Met wie kunnen we risico's delen?

Anna Vos Concepts for Urban Change kan u helpen om uw partners, privaat of publiek, goed te verstaan zodat de samenwerking effectief wordt.

Effectieve samenwerking leidt tot realisatie


Anna Vos, “Top op een brede basis”, in: Contrast en samenhang, Gouden Piramide 2009, Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, 010 Rotterdam 2009